Czy jednak uzyskanie karty rowerowej nie powinno być obowiązkowe? – poseł Józef Lassota zadaje kolejne pytania

Poseł Józef Lassota po raz kolejny złożył interpelację pełną troski o możliwość edukacji komunikacyjnej dzieci. Pierwszą zaadresował do ministra edukacji jeszcze w lutym br. Odpowiedź została udzielona, o czym informowaliśmy na łamach tygodnika PRAWO DROGOWE. W Sejmie jest już nowa interpelacja – opatrzona numerem 12041 i zarejestrowana z datą 21 kwietnia. Niestety treści jeszcze nie podano do wiadomości. Dzięki uprzejmości posła J. Lassoty możemy poinformować o poruszanych w niej sprawach. Dodajmy uczestniczyliśmy w konsultacjach jakie prowadziło biuro posła.

fileIncoming-e6941aa94e0bffc3b5eb6ac3e5bf9996.JPG-W1000-H

Wątpliwości w obszarze edukacji komunikacyjnej dzieci. Precyzyjnie, punkt po punkcie, poseł Lassota analizuje poszczególne etapy programy i pomysły wychowania komunikacyjnego. Przywołał wyjaśnienia MEN: – „Natomiast do zadań szkoły w zakresie edukacji wczesnoszkolnej należy organizacja zajęć edukacyjnych wspierających aktywności dzieci, rozwijających nawyki i zachowania adekwatne do poznawanych wartości, takich jak: bezpieczeństwo własne i grupy, sprawność fizyczna, zaradność, samodzielność, odpowiedzialność i poczucie obowiązku. Ponadto szkoła ma tak organizować przestrzeń edukacyjną, aby była ona ergonomiczna, zapewniała bezpieczeństwo oraz możliwość osiągania celów edukacyjnych i wychowawczych, umożliwiała aktywność ruchową i poznawczą dzieci, nabywanie umiejętności społecznych, właściwy rozwój emocjonalny oraz zapewniała poczucie bezpieczeństwa”. I podkreślił: – Niestety te tak ważne zadania Edukacji Komunikacyjnej mają być realizowane w ramach (sic!) Zajęć Wychowania Fizycznego. I jeszcze raz (sic!): „- Zajęcia Wychowania fizycznego powinny rozwijać u uczniów postawę respektowania przepisów, reguł zabaw i gier ruchowych, przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do pieszych, rowerzystów, rolkarzy, biegaczy i innych osób, których poruszanie się w miejscu publicznym może tworzyć zagrożenie bezpieczeństwa”. I w ramach zajęć Technika dla uczniów klas IV-VI. Cyt.: „Realizacja treści obszaru edukacyjnego Osiągnięcia w zakresie funkcji życiowych człowieka, ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i odpoczynku zapozna uczniów z zawodami użyteczności publicznej, w tym żołnierza, policjanta, strażaka, lekarza, pielęgniarza oraz z numerami telefonów alarmowych. Uczniowie nauczą się, jak formułować wezwanie o pomoc skierowane do: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, jak posługiwać się danymi osobowymi w kontakcie ze służbami mundurowymi i medycznymi w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia”. Szkoda tylko, że resort nie dokonał analizy dotychczasowych rozwiązań i jakichkolwiek nowości w nowej podstawie programowej. „Określony w podstawie programowej sposób realizacji tych zajęć wskazuje m.in., aby szkoła zapewniła możliwość uzyskania karty rowerowej uczniowi, który ukończył 10 lat” – czytamy w podsumowaniu odpowiedzi. Dotychczas taka możliwość także występowała – czytamy w interpelacji nr 12041. Dalej analiza dotyczy edukacji starszych dzieci i tu przywołany został kolejny cytat wyjaśnień MEN: „Bezpieczeństwu są w szczególności dedykowane zajęcia Edukacja dla bezpieczeństwa, które będą realizowali uczniowie klasy VIII. Zajęcia mają na celu przygotowanie uczniów do właściwego zachowania się oraz odpowiednich reakcji w sytuacjach stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia. Obejmują m.in. treści dotyczące organizacji działań ratowniczych, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy. Umiejętność udzielania pierwszej pomocy jest jedną z najważniejszych umiejętności zdobywanych w szkole. Wskazuje się, aby już na wczesnym etapie edukacji wprowadzić zagadnienia związane z ochroną zdrowia i życia: ocenę bezpieczeństwa miejsca zdarzenia, rozpoznanie potencjalnego zagrożenia życia na podstawie prostych objawów, skuteczne wezwanie pomocy, podejmowanie wstępnych czynności ratujących życie.” Niestety nie dowiadujemy się w ramach jakiego to przedmiotu?” Dalej szkoły ponadpodstawowe – prace w toku, prekonsultacje projektów zapowiedziano na kwiecień 2017. Jak już wiemy odbędą się miesiąc później – czyli w maju br.

MEN zapewniał, „że zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym zostaną uwzględnione w podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych i będą miały odpowiednio szeroki zakres” (odpowiedź na interpelację nr 10528).

Poseł pyta dalej. Czy jednak uzyskanie karty rowerowej nie powinno być obowiązkowe? – to nadzwyczaj ważne pytanie dotyczące istoty wychowania komunikacyjnego. Dalej chce dowiedzieć się: – W ramach jakiego przedmiotu przeprowadzane będzie wychowanie komunikacyjne starszych dzieci? Ile będzie tygodniowo godzin tych zajęć? Kto będzie prowadził te zajęcia? Jak będą szkoleni nauczyciele tego „nowego” wychowania komunikacyjnego? Jaki faktycznie będzie zakres planowanego poszerzenia edukacji komunikacyjnej?

Poseł delikatnie w ostatnim z pytań pyta o faktyczny zakres planowanego poszerzenia edukacji komunikacyjnej, my mamy jednak wątpliwość, czy to jest dobrze postawione pytanie. Czy może być mowa o poszerzeniu? (jm)