Interpelacja poselska ws. wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

Szanowny Panie Ministrze,

Puszcza Białowieska jest dziedzictwem narodowym naszych przodków, ale i również przyszłych pokoleń Polaków. To wyjątkowe miejsce jako jedyny w Polsce obiekt przyrodniczy, zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W ten sposób doceniono wyjątkową, niepowtarzalną wartość tego naturalnego lasu i różnorodności ekologicznej, która na tym terenie występuje.

Symbolem Puszczy Białowieskiej jest wolna populacja żubra europejskiego, natomiast na jej terenie można również podziwiać rzadkiego dzięcioła trójpalczastego, barwnego zgniotka cynobrowego bądź płochliwą sóweczkę. Puszcza Białowieska jako matecznik dzikiej przyrody przyciąga co roku ogromną rzeszę turystów, którzy podziwiają piękno światowego dziedzictwa znajdującego się w Polsce.

Obecnie w Puszczy Białowieskiej jest prowadzona masowa wycinka drzew – jak podaje Ministerstwo Środowiska, powodem dla którego kilkakrotnie zwiększono limity cięć w gospodarczej części Puszczy Białowieskiej jest gradacja kornika drukarza, chrząszcza żerującego jedynie na świerkach.

Zdaniem ekologów i obrońców przyrody, kornik stał się pretekstem do rozpoczęcia wycinki w Puszczy, do zmian Planu Urządzania Lasu i w konsekwencji do niszczenia tego unikatowego ekosystemu.

Decyzja Pana Ministra na zwiększenie wycinki w Puszczy Białowieskiej jest niezgodna z planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 i narusza przepisy dyrektywy ptasiej i siedliskowej.

Na stronie internetowej www.puszcza.pracownia.org.pl czytamy m.in.: ,,Występowanie kornika w Puszczy oraz jego gradacja ma miejsce co kilka-kilkanaście lat, wygasa w sposób spontaniczny, a las regeneruje się sam bez żadnych przeszkód. Gradacja kornika jest procesem naturalnym i w żaden sposób nie zagraża trwałości siedlisk, w tym także chronionych dyrektywą siedliskową UE. Co więcej – to właśnie gradacja kornika w znaczący sposób przyczynia się do wzrostu różnorodności biologicznej w Puszczy Białowieskiej.’’ [1] Z tą opinią zgadzają się zarówno ekolodzy jak i naukowcy.

Aktywiści ekologiczni, m.in. z Greenpeace, w miejscu wycinki drzew, blokują wyjazdy tirów z drewnem z Puszczy Białowieskiej. W ten sposób protestują przed przekształceniem znacznej części Puszczy w zwykły las gospodarczy.

Sprawa Puszczy Białowieskiej od 2016 r. budzi kontrowersje, dlatego wzbudza ogromne zainteresowanie różnych środowisk.

W kwietniu br. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wydał decyzję o okresowym zakazie wstępu do lasu w części Nadleśnictwa Białowieża.

Niedawno w mediach głośno mówiło się o uniemożliwianiu pracy dziennikarzom i operatorom kamer na terenie Puszczy Białowieskiej. W jednym z artykułów, który ukazał się w mediach czytamy m.in.: ,,(…) W pewnym momencie dziennikarze zaczęli być usuwani przez leśników z miejsca akcji. – Próbowaliśmy rejestrować ewentualne naruszania czy łamanie prawa, natomiast w pewnym momencie zostaliśmy siłą wyproszeni z tego miejsca – relacjonowała reporterka TVN24. Dodała, że leśnik, który wyprowadzał dziennikarzy, zakazał wejścia na teren akcji. – Teren jest objęty okresowym zakazem wstępu. Ktokolwiek wejdzie nieuprawniony na ten teren popełnia wykroczenie – powiedział strażnik. – Proszę wyjść, bo inaczej w stosunku do pana zostaną użyte środki przymusu bezpośredniego. Deklaruje pan wyjście z terenu objętego zakazem? – mówił strażnik leśny do operatora TVN24, wypraszając go z miejsca akcji. – Proszę zostawić operatora – mówiła reporterka TVN24 Anna Borkowska-Minko.’’ [2]

z21972429Q,Spacer-po-Puszczy-Bialowieskiej-z-Adamem-Wajrakiem

Fot. Rafał Wojczal/Greenpeace)

Warto w tym miejscu przypomnieć, że na mocy ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe:

Art. 1. Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej.

Art. 2. Organy państwowe zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej stwarzają prasie warunki niezbędne do wykonywania jej funkcji i zadań, w tym również umożliwiające działalność redakcjom dzienników i czasopism zróżnicowanych pod względem programu, zakresu tematycznego i prezentowanych postaw.

Puszcza Białowieska jest najcenniejszym polskim sanktuarium przyrodniczym. Zamiast ją niszczyć powinniśmy wspólnie ją chronić. Puszcza Białowieska od zarania dziejów była miejscem, gdzie procesy przyrodnicze obejmujące wszystkie etapy dynamiki ekosystemu leśnego zachodziły niezakłócone bezpośrednią ingerencją człowieka [3]– i tak powinno pozostać.

W związku z powyższym bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Na jakiej podstawie prawnej teren Puszczy Białowieskiej został objęty zakazem wstępu dla dziennikarzy co uniemożliwiło im wykonywanie swojej pracy?

2. Dlaczego Dyrektor Generalny Lasów Państwowych zakazał wstępu do części Puszczy Białowieskiej turystom, ekologom i innym przedstawicielom strony społecznej i na jakiej podstawie prawnej PGL Lasy Państwowe wprowadziły taki zakaz?

3. Dlaczego Pan Minister – mimo wielokrotnych zapowiedzi – nie przedstawił ekspertyz podpisanych przez konkretnych naukowców wskazujących, że wycinka drzew w Puszczy Białowieskiej jest uzasadniona?

Z poważaniem,

Józef Lassota


[1] źródło: http://puszcza.pracownia.org.pl/

[2] Awantura w puszczy. Ekolodzy na ziemi, dziennikarze wypchnięci, źródło: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/blokada-w-puszczy-straz-lesna-uzyla-sily-dziennikarze-wyproszeni,768846.html

[3] źródło: http://puszcza.pracownia.org.pl/puszcza-bialowieska/wstep