Poseł J. Lassota wskazuje na błąd w ustawie o kierujących pojazdami – Prawo Drogowe News

18 lutego 2019 r. poseł Józef Lassota skierował do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka interpelację w sprawie błędu w ustawie o kierujących pojazdami.

Konferencje_aktywność

Sytuacja. O pomoc zwrócił się mężczyzna, który w 2005 r. uzyskał uprawnienia instruktora nauki jazdy kat. B, do rok 2007 – gdy został zatrudniony na stanowisku egzaminatora w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego – szkolił kandydatów na kierowców. W 2010 r. instruktor – po zdobyciu kolejnych uprawnień – został wpisany do ewidencji instruktorów w zakresie prawa jazdy kat. A, B, C, D oraz C+E. 19 stycznia 2013 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o kierujących pojazdami. Art. 130 ust. 1 określa: „Ewidencje, o których mowa w art. 105 ust. 2 pkt 7, art. 110 ust. 1 pkt 10, art. 115j ust. 2 pkt 4 i art. 124a ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zostają przekształcone w ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 33 ust. 1 pkt 9, art. 58 ust. 1 pkt 10, art. 87 ust. 2 pkt 4 i art. 117 ust. 2 pkt 8 ustawy (o kierujących pojazdami).’’ W roku 2016 nasz instruktor zwrócił się do starosty o wpis do „nowej” ewidencji w zakresie kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T. I… Wpisu – decyzją starosty – odmówiono. Dokładnie w zakresie kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E i T. Uzasadniano, iż następuje brak spełnienia warunku opisanego w art. 33 ust. 1 pkt. 2 lit. c ustawy o kierujących pojazdami, tj. brak co najmniej 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B. W przywołanym przepisie ustawodawca stanowi: „kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E odpowiednio do zakresu prowadzonych zajęć co najmniej przez okres roku oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kat. B – dotyczy instruktorów osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia o jedną z wymienionych kategorii.’’

Problem. Przywołany zapis pozbawił naszego instruktora uprawnień, które zdobył ponosząc stosowne koszty, poświęcając czas i wysiłek zdobyciu uprawnień. I tu Józef Lassota pisze:  Jedną z naczelnych zasad prawa cywilnego jest zasada niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit). Na podstawie art. 3 k.c. ustawa nie ma mocy wstecznej, chyba że to wynika z jej brzmienia lub celu. Poseł podsumowuje: – W przypadku opisanym mi przez p. Tomasza K., ustawodawca popełnił błąd, w art. 130 ust. 6 pkt. 1: „Osobę wpisaną, w dniu wejścia w życie ustawy, do ewidencji, o której mowa w art. 105 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w: art. 33 ust. 1 pkt 6 i 7 – w zakresie dotychczas posiadanych uprawnień do prowadzenia zajęć;’’. W powyższym zapisie ustawodawca pominął pkt. 2. Powinno być: „Osobę wpisaną, w dniu wejścia w życie ustawy, do ewidencji, o której mowa w art. 105 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w: art. 33 ust. 1 pkt 2, 6 i 7 – w zakresie dotychczas posiadanych uprawnień do prowadzenia zajęć;’’.

Pytania. Poseł Józef Lassota pyta ministra infrastruktury czy podziela on opisaną sytuację, jako zgodną ze stanem faktycznym? Czy i jakie działania prawne zamierza minister podjąć w celu usunięcia błędu ustawodawcy, który w art. 130 ust. 6 pkt 1. Ustawy o kierujących pojazdami pominął pkt 2?

Prostowanie błędów w ogłoszonym tekście aktu prawnego – zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (2017.1523tj.) – odbywa się w formie obwieszczenia, pod warunkiem, iż nie prowadzi do merytorycznej zmiany tekstu aktu. Prostuje je Marszałek Sejmu i ogłasza w tym samym dzienniku urzędowym, w którym ogłoszono akt podstawowy. Co postanowi adresat interpelacji? Czekamy na rozstrzygnięcie i odpowiedzi.

I informacja porządkowa – źródłem omówionego powyżej zagadnienia jest interpelacja, którą jej Autor poseł Józef Lassota udostępnił redakcji tyg. PRAWO DROGOWE@NEWS – za co serdecznie dziękujemy – przed nadaniem numeru i ujawnieniem na stronach Sejmu RP. (jm)

źródło: Prawo Drogowe News

Interpelacja nr 29699 w sprawie błędu w ustawie o kierujących pojazdami