Sejm uchwalił ustawę o rewitalizacji obszarów zdegradowanych

wpis w: Aktualności, Internet, Media | 0

Umożliwienie kompleksowej odnowy obszarów zdegradowanych społecznie i infrastrukturalnie – to cel rządowej ustawy o rewitalizacji, którą uchwalił w czwartek Sejm. Na taką regulację – jak podkreśla szefowa MIR Maria Wasiak – od dawna czekali samorządowcy.

Na drugie życie. Sejm uchwalił ustawę o rewitalizacji obszarów zdegradowanychFotolia

W nowej perspektywie UE przewidziano na projekty rewitalizacyjne w sumie 25 mld zł. Z tego 7 mld zł w krajowych programach operacyjnych, 15 mld zł w regionalnych programach operacyjnych, a 3 mld zł w budżecie państwa i samorządów.

“To dotychczas największy budżet na rewitalizację. W starej perspektywie finansowej UE, w latach 2007-2013, było to ok. 8 mld zł. 25 mld zł to ogromna kwota” – powiedział PAP wiceminister infrastruktury i rozwoju Paweł Orłowski.

“Jeśli spojrzymy na problemy związane z rewitalizacją, wyciąganie zdegradowanych obszarów z kryzysu, a także na skalę potrzeb (w Polsce jest zdegradowanych ok. 20 proc. obszarów miast – PAP) to rzeczywiście ten proces będzie wieloletni. Sukces rewitalizacji na pewno będzie można osiągnąć również poprzez zaangażowanie kapitału prywatnego” – dodał Orłowski.

Wiceszef MIR zauważył, że ustawa o rewitalizacji pozwala na “lepszą współpracę z kapitałem prywatnym”. “Z pewnością po zakończeniu perspektywy finansowej UE 2014-2020 środki budżetu państwa będą zalążkiem stałego krajowego funduszu na rewitalizację” – ocenił Orłowski.

Z kolei szefowa MIR Maria Wasiak, komentując przyjętą w czwartek ustawę, podkreśliła: “Tylko kompleksowe, skoncentrowane i zaplanowane przy udziale lokalnej społeczności różnorodne działania, zapewnią skuteczność działań rewitalizacyjnych, a w efekcie znaczącą poprawę jakości życia na rewitalizowanych terenach. Zaproponowane w ustawie rozwiązania, wspomogą ten proces. O potrzebie takiej regulacji samorządowcy mówili już od dawna”.

Na konferencji prasowej po głosowaniach posłanka PO Krystyna Sibińska powiedziała, że ustawa daje doskonałe narzędzia samorządom, dzięki którym będą mogły przywrócić obszary zdegradowane miastom, będą mogły je ożywić, będą mogły spowodować, że poprawi się jakość życia na obszarach zdegradowanych, które – jak zaznaczyła – często znajdują się w centrach miast.

Poseł PO Józef Lassota ocenił, że to jedna z ważniejszych ustaw uchwalonych przez Sejm, bo “przywraca do życia te obszary, które dzisiaj mają poważne problemy”. Podkreślił, że na mocy ustawy wyłącznie gmina może być inicjatorem działań rewitalizacyjnych. A działania te – zaznaczył – dotyczą także m.in. mieszkalnictwa, instytucji kultury, różnych przedsięwzięć dotyczących rekreacji.

Sibińska zaznaczyła ponadto, że zmienia się zupełnie podejście do rewitalizacji, “ponieważ dotychczasowe doświadczenia samorządów pokazują, że jeśli rewitalizację robimy jednostronnie, czyli zajmujemy się tylko i wyłącznie np. remontami kamienic ona po prostu nie wychodzi”. “Podstawą tej ustawy partycypacja społeczna bez której rewitalizacja nie ma w ogóle szansy być zrealizowana” – podkreśliła.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które przygotowało ustawę, szacuje, że w Polsce jest zdegradowanych ok. 20 proc. obszarów miast, zamieszkanych przez ok. 2,4 mln osób.

Na obszarach rewitalizowanych przez maksymalnie 10 lat można by tworzyć specjalne strefy rewitalizacji. Będą tam ułatwienia w procedurze administracyjnej, możliwość przyznawania dotacji remontowych oraz zwalniania z trybu przetargowego. Na terenie strefy gmina miałaby pierwszeństwo przy zakupie nieruchomości. W strefach tych powstawałoby m.in. budownictwo czynszowe.

Za ustawą głosowało 276 posłów, przeciw 4, a 146 wstrzymało się od głosu.

Podczas głosowania posłowie przyjęli do ustawy poprawki. Pierwsza – zgłoszona przez klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej – dotyczyła uznania, że niezamieszkałe poprzemysłowe tereny, takie jak tereny powydobywcze, pokolejowe, powojskowe mogą podlegać rewitalizacji, jeśli występują na nich negatywne zjawiska, np. niski stopień przedsiębiorczości, słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw, przekroczenie standardów jakości środowiska czy obecność odpadów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub stanu środowiska.

Według przyjętej ustawy rewitalizacja to “kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych”. Jego istotę mają stanowić “zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy na podstawie gminnego programu rewitalizacji”.

Efektem tych działań ma być znacząca poprawa, jakości życia osób zamieszkujących te tereny. Ważnym elementem rewitalizacji będzie włączenie społeczności lokalnej w procesy rewitalizacyjne przez udział we wszystkich etapach odnowy – począwszy od planowania, przez realizację aż po ocenę działań.

Istotnym elementem procesu ma być też prowadzenie szerokich i różnorodnych konsultacji społecznych (ankiety, wywiady, debaty, warsztaty) obejmujących wszystkich interesariuszy. Wyniki konsultacji muszą być upublicznione.

Interesariuszem procesów rewitalizacyjnych będzie każdy podmiot zainteresowany przebiegiem rewitalizacji, a przede wszystkim: mieszkańcy i władze gminy, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy.

Realizacja przez gminę programu rewitalizacji obszarów zdegradowanych będzie poprzedzona gruntowną analizą uwarunkowań m.in. o charakterze społecznym.

Ponadto wszystkie działania przewidziane w procesie rewitalizacji muszą być prowadzone w taki sposób, aby zapobiegać wykluczeniu mieszkańców obszaru objętego rewitalizacją.

Najważniejszym dokumentem przyjmowanym przez gminy, na podstawie którego będzie prowadzona rewitalizacja, ma być gminny program rewitalizacji (GPR), który ma integrować wszystkie podejmowane działania. GPR będą przyjmowane przez radę gminy w formie uchwały. Zgodnie z proponowanymi przepisami ich podstawą powinno być wyznaczenie obszarów wymagających interwencji oraz przedstawienie całościowej strategii prowadzenia działań rewitalizacyjnych.

Rewitalizacja będzie zadaniem własnym gminy, jednak będzie to zadanie dobrowolne – nowe przepisy nie są obligatoryjne, tj. nie nakładają na gminy obowiązku uchwalania gminnych programów rewitalizacyjnych.

(PAP)

źródło:

samorzad_logo