V Europejski Kongres Samorządów

Stolica Małopolski na kilka dni stała się forum dyskusji na tematy związane z rozwojem polityki regionalnej i samorządności. Pod hasłem „Samorząd – razem dla przyszłości” odbywają się tu sesje plenarne, panele dyskusyjne, wykłady, spotkania – wszystko w ramach V Europejskiego Kongresu Samorządów.

Poseł Józef Lassota na zaproszenie Zygmunta Berdychowskiego, przewodniczącego Rady Programowej Forum Ekonomicznego, uczestniczył w panelu dyskusyjnym ,,Społeczeństwo plus”, jak pomóc i nie zaszkodzić? ?

Obecnie Polski system polityki społecznej stoi wobec fundamentalnych wyzwań wynikających m.in. ze zmian demograficznych, ale i tych ekonomicznych. Popularne stały się programy pomocowe mające na celu wsparcie rodzin, zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym oraz ich integrację ze środowiskiem. Realizowane są programy ,,Rodzina 500 plus”, ,,300+”, ,,Mieszkanie+” a ostatnio pojawił się pomysł na program + dla seniorów.

Powstaje pytanie o to na ile programy pomocowe są w stanie przynieść realną pomoc? Gdzie przebiega granica między pomocą a nauką samodzielności i gospodarowania środkami? Czy proponowane rozwiązania w perspektywie długofalowej są w stanie wpłynąć na polepszenie koniunktury gospodarczej? I wreszcie jakie mogą wynikać zagrożenia dla całego rynku pracy?
#JózefLassota #VEuropejskiKongresSamorządów#EuropejskiKongresSamorządów

Transmisja z panelu: https://www.facebook.com/lassotajozef/videos/

Bardzo ciekawa dyskusja i ważna wymiana poglądów i doświadczeń.

3